Opdrachtomschrijving

Resultaatmanager Plannen en Projecten
Regio:
Noord-Brabant
Geplaatst:
20/12/2019
Status:
gesloten

Omschrijving

Opdracht omschrijving


Rol en positionering

Bij de gemeente is de managementstructuur ingericht met een Concernteam (Gemeentesecretaris en drie Concernmanagers met ieder hun eigen aandachtsgebied) en clustermanagement. Het clustermanagement kent een rolverdeling naar HR- en Resultaatmanagers.

 

Het cluster Plannen en Projecten is verantwoordelijk voor het realiseren van ruimtelijk fysieke (gebiedsontwikkeling) en economische projecten, civiele projecten en voor vergunningverlening. Het cluster Plannen en Projecten valt onder het aandachtsgebied Ruimte, Economie en Cultuurbedrijf.

 

De resultaatmanager is verantwoordelijk voor het behalen van de afgesproken resultaten door zijn cluster. Hij is verantwoordelijk voor de goede kwaliteit van de producten en richt zich op het continu verbeteren van processen. De resultaatmanager ontwikkelt en onderhoudt de professionaliteit van zijn cluster en bevordert de samenwerking en kennisdeling binnen het cluster en met andere clusters.

Hij vormt samen met de HR-manager een goed functionerend duo dat zorgdraagt voor een goede balans tussen het bereiken van resultaten enerzijds en het ontwikkelen en inzetten van schaarse middelen anderzijds: een balans tussen efficiency en effectiviteit.

De resultaatmanager legt verantwoording af aan de concernmanager. Hij is sparringpartner voor zijn  medewerkers zonder hun eigen verantwoordelijkheid in de weg te staan of over te nemen. Ook onderhoudt hij contacten met de verantwoordelijk bestuurders.

 

Bij de gemeente is een verandering ingezet op structuur, manier van managementsturing en cultuur. Dit betekent een andere manier van werken die vanaf januari 2020 geïmplementeerd wordt. Het clustermanagement heeft daarin een belangrijke rol.

 

 

Taken en verantwoordelijkheden

 • Draagt in nauwe samenwerking met de HR-manager zorg voor een optimale mix van kwalitatieve en kwantitatieve elementen (talenten, taken, omvang, budgetten enz.) om de beoogde resultaten te kunnen bereiken, waarbij het belang van het concern als geheel leidend is.
 • Stelt samen met de HR-manager een clusterplan op en legt opdrachten en te behalen resultaten daarin vast.
 • Legt samen met de HR-manager verantwoording af via het sociaal jaarverslag en over de gerealiseerde P-kosten in de jaarrekening.
 • Zoekt samen met de HR-manager naar oplossingen voor capaciteits- en kwaliteitsvraagstukken.
 • Stuurt procesmatig op resultaten en op continu verbeteren.
 • Stuurt op de kwaliteit van te leveren producten en diensten, waarbij hij dankzij zijn visie op de inhoud op tactisch en strategisch niveau een sparringpartner is voor opdrachtgevers en medewerkers.
 • Stuurt op de professionele ontwikkeling van medewerkers, waarbij hij een situationele leiderschapsstijl hanteert.
 • Is eerste aanspreekpunt voor het bestuur op tactisch en visionair niveau.
 • Geeft inhoud en sturing aan o.a. processen buiten het eigen clusterplan, de inhoud van programma’s en de organisatieontwikkeling.
 • Voor het cluster Plannen en Projecten geldt dat het integraal en projectmatig werken versterkt moet worden.

 

Functie-eisen

 • HBO- of WO-opleiding (afhankelijk van de complexiteit van het cluster).
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met Projectmatig werken bij gebiedsontwikkelingen in een gemeente.
 • Aantoonbare kennis en ervaring met veranderopgaven op het gebied van cultuur en managementaansturing en de implementatie daarvan.
 • Aantoonbare ervaring met situationeel leidinggeven aan professionals die werken in een bestuurlijk dynamische omgeving en aan complexe vraagstukken.
 • Een sterk ontwikkeld vermogen tot samenwerken.
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met vraagstukken over het inrichten, verbeteren en managen van werkprocessen en de P&C-cyclus.
 • Een visie op innovatie van processen.
 • Een visie op de inhoud van het werk dat in het cluster wordt verricht.
 • Een zakelijke instelling, waarbij resultaatgerichtheid en ontwikkelgerichtheid in evenwicht zijn: voldoen aan de behoeften van de klanten door schaarse middelen (geld en menselijk kapitaal) efficiënt en effectief in te zetten.
 • Adviesvaardigheden.
 • Een situationele leiderschapsstijl (ferm waar duidelijkheid in besluiten en verantwoording noodzakelijk is en coachend waar mogelijk), die zich kenmerkt door:
  • Een focus op processturing, waarbij het acteren op stuurinformatie en proactief handelen een grote rol spelen;
  • Sturing door indien nodig in te zoomen op bepaalde details en detailinformatie;
  • Zichtbaarheid en benaderbaarheid: weten wat er speelt in het dagelijks werk en welke aandachtspunten er zijn. Waar nodig direct acties uitzetten;
  • Het inspireren van collega’s en medewerkers met oprechte belangstelling; zorg voor een goede werksfeer;
  • Het geven van verantwoordelijkheid aan medewerkers om zaken zelf op te pakken en een bijdrage te leveren;
  • Het fungeren als sparringpartner voor de medewerkers en daarvoor op de hoogte zijn van waar medewerkers mee bezig zijn. Dit geldt op alle niveaus: strategisch, tactisch en operationeel;
  • Voorbeeldgedrag op het gebied van normen, waarden en integer handelen;
  • Het op de hoogte zijn van voorstellen die worden gedaan aan het CT en/of het gemeentebestuur en daarop aanspreekbaar zijn zonder de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers in de weg te staan of over te nemen.
  • Weten wanneer hij informatie, vraagstukken, kennis en inzichten behoort te delen, zodat er voortdurend ontwikkeling is in gemeenschappelijkheid, ontplooiing en van elkaar weten.

 

Persoonlijke kwaliteiten

 • Gericht op samenwerken (intern en extern).
 • Open, eerlijk en duidelijk.
 • Sensitief: met betrekking tot politiek en bestuur, concernbeleid en houding en gedrag van medewerkers.
 • Vertrouwen geven en uitstralen.
 • Zakelijk: resultaatgericht, plannen en organiseren, afspreken en aanspreken.
 • Probleemoplossend: denken in mogelijkheden, oplossingen, kansen.
 • Enthousiasmerend: energie geven en het eigen energieniveau hoog weten te houden, op de zeepkist gaan staan, anderen inspireren en meenemen.
 • Communicatief: makkelijk te volgen. Brengt duidelijk en puntig over waar het om gaat. Pikt belangrijke informatie op uit mondelinge mededelingen. Vraagt op juiste wijze door.

 

  

Vergoedingen

 

 1. Parkeren:
 • Een parkeervergunning wordt niet verstrekt door de gemeente. Indien de werknemer een parkeervergunning aan wil vragen kan hiervoor contact opgenomen worden met Parkeerbeheer van de gemeente.
 1. Reiskosten:
  • Woon – werk kilometers worden niet vergoed.
  • Kilometers gemaakt op het werk met de auto kunnen gedeclareerd worden, de vergoeding hiervoor bedraagt € 0,19 per kilometer.
 1. Telefoon:
  • De werknemer dient zelf zorg te dragen voor een mobiele telefoon.
  • De kosten voor de aanschaf en het gebruik van de mobiele telefoon dienen in het uurtarief opgenomen worden.
 1. Werkplek:
  • Door de gemeente wordt een werkplek (bureau) ter beschikking gesteld waarvan de medewerker gebruik kan maken. De medewerker dient zelf een deugdelijke laptop mee te brengen om de werkzaamheden op uit te voeren. Met deze laptop kan de medewerker inloggen op het netwerk van de gemeente.

 

 

 

 


Vereisten
Branche-ervaring:
Overheid en Publieke sector
Functiegebied:
Management / Directie
Expertise:
Project management
Werkervaring:
3-5 jaar
Opleiding:
HBO

Selectiecriteria
De opdrachtgever heeft het tarief gemaximaliseerd op € 85,- incl. reiskosten excl. BTW Uiteraard vragen wij u zo scherp mogelijk aan te bieden. Leden van IPMarktplaats (premium/professional) betalen geen bemiddelingsfee/bureau marge bij uitvoering van deze opdracht.
knock out
Afgeronde HBO of WO-opleiding
knock out
Aantoonbare recente kennis van en ervaring met Projectmatig werken bij gebiedsontwikkelingen in een gemeente. Concrete voorbeelden duidelijk omschrijven in het CV; daarbij ook de rol aangeven.
20 punten
Aantoonbare recente kennis en ervaring met veranderopgaven op het gebied van cultuur en managementaansturing en de implementatie daarvan. Concrete voorbeelden duidelijk omschrijven in het CV.
20 punten
Aantoonbare recente ervaring met situationeel leidinggeven aan professionals die werken in een bestuurlijk dynamische omgeving en aan complexe vraagstukken. Concrete voorbeelden duidelijk omschrijven in het CV.
20 punten
Visie 1. op de inhoud van het werk in het cluster 2. op innovatie van processen Concrete voorbeelden duidelijk omschrijving in het CV
20 punten
Aantoonbare recente kennis van en ervaring met de P&C-cyclus Concrete voorbeelden duidelijk omschrijven in het CV.
10 punten
Aantoonbare recente ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving. Concrete voorbeelden duidelijk omschrijven in het CV.
10 punten

Uurtarief
Uurtarief:
€ 85 - € 95

Overige informatie
Startdatum:
15/01/2020
Duur:
3 - 6 maanden
Uren per week:
36 uur
Reageren voor:
03/01/2020