Opdrachtomschrijving

Programma Manager
Regio:
Zuid-Holland
Geplaatst:
02/10/2019
Status:
open

Omschrijving

Opdracht omschrijving

De Programma manager is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van het programma, en verzorgt de oplevering van de bijbehorende opbrengsten. De programma manager plant, ontwerpt en monitort de voortgang van het programma. De programma manager rapporteert aan de Senior Responsible Owner (SRO) oftewel opdrachtgever. De programma manager is tevens sponsor voor de verschillende projecten, die binnen het programma worden gestart.

De Programma manager wordt in principe voor 3-4 dagen per week ingezet voor een jaar, met mogelijkheid om te verlengen voor de volgende fasen/deelprojecten met nog eens een jaar.
De definitieve inzet hangt af van de uitkomst van de planningsfase van het programma.

De Programma manager die we zoeken voldoet aan het volgende profiel:

 • Ervaring:
  • Track record voor het ontwerpen en leiden van meerdere omvangrijke en complexe ICT-programma’s;
  • Meerjarige ervaring met stakeholder management in bestuurlijk complexe omgevingen;
  • Ervaring in met de KB vergelijkbare organisaties, d.w.z. overheden en ZBO’s met complexe ICT en content vraagstukken;
  • Ervaring met methode(n) voor Programma Management, bij voorkeur met MSP;
  • Ervaring met document, content e/o digital asset managementsystemen en processen en ‘digital preservation’ vraagstukken strekt tot aanbeveling;
  • U heeft 2 referenten voor bovenstaande.
 • Persoonskenmerken:
  • Communicatiestijl: Open, toegankelijk en enthousiasmerend
  • Werkstijl: Resultaatgericht, constructief, praktisch en met durf
  • Leidinggeven: Coachend, situationeel, omgevingsbewust en duidelijk
  • Rapportage: Realistisch, helder, proactief in het agenderen van issues en faciliterend bij de besluitvorming


Achtergrond
Sinds 2010 werkt de organisatie aan de vernieuwing en uitbreiding van haar Digitaal Magazijn (DM), de digitale bewaarplaats voor onze digitale collecties. De bestaande infrastructuur heeft de nodige beperkingen, en geeft onvoldoende basis voor de ambities van de organisatie. De organisatie en ons netwerk vraagt grootschalige vernieuwing voor de huidige oplossing, infrastructuur en processen. De ontwikkeling en implementatie van het Nieuw DM is door de organisatie aangewezen als speerpunt.

Visie
We realiseren met een Nieuw Digitaal Magazijn een duurzame opslag-, beheer- en ontsluitingsvoorziening voor al onze digitale collecties. Hiermee willen we onze basiseisen van collectieveiligheid, -inzichtelijkheid, beheerbaarheid en duurzame toegankelijkheid richting onze diensten garanderen. Daarin worden we op dit moment gehinderd door de versnippering van deze digitale collecties, die nu verdeeld zijn over verschillende systemen en beheersregimes. Met het nieuwe DM stelt de organisatie beter in staat haar nationale rol als trusted long-term archive en e-depot voor digitale en gedigitaliseerde publicaties in brede zin in te vullen.
Met deze nieuwe voorziening willen we ons contentproces, het proces van verwerven & digitaliseren, verwerken, opslaan en beschikbaarstelling van de integrale digitale collecties van de organisatie, nieuw vorm geven. Deze manier van contentverwerking moet beter aansluiten bij de wensen van de klant en onze taak langdurig zorg te dragen voor het behoud van op tekst gebaseerde digitale werken.
Grootschaligheid, flexibiliteit, efficiëntie en prestatie zijn de essentiële parameters van onze nieuwe oplossing.

Business doel en resultaten
Met het programma worden de volgende doelstellingen gerealiseerd:

 1. Sterke vereenvoudiging van het applicatielandschap en technische infrastructuur voor beheer en behoud van de digitale collecties. Vereenvoudiging draagt bij aan een betere kosten- en risicobeheersing, en biedt een betere basis voor het flexibel ontwikkelen van diensten.
 2. Het nu en voor de toekomst veilig stellen van bestaande gedigitaliseerde content en het aansluiten van nieuwe born-digital contentstromen, waaronder het webarchief van de organisatie.
 3. Het veiligstellen van de rol van de organisatie als trusted archive voor Nederlandse publicaties in brede zin, door versterking van de activiteiten rond beheer en behoud van de digitale collecties, en deze regelmatig extern te laten toetsen volgens internationaal erkende normen en standaarden. Als referentiekader geldt het OAIS model en bijbehorende standaarden voor kwaliteitszorg.

Het programma heeft een looptijd 2018 tot en met 2022. De volgende resultaten dienen door het programma te worden gerealiseerd:

 1. De digitale collecties moeten fysiek worden beheerd op een nieuw opslagsysteem, gericht op een zorgvuldig behoud van de verschillende type digitale objecten én op een zo hoog mogelijke toegankelijkheid. Dit opslagsysteem wordt als een aparte component in de organisatie infrastructuur aangeschaft, maar dient uiteraard goed geïntegreerd te kunnen worden in die infrastructuur, en in samenhang daarmee beheerd te kunnen worden. In 2019 is een Europese aanbesteding uitgevoerd waaruit een leverancier en een oplossing voor het opslagsysteem is gekozen gebaseerd op object store technologie. De verwachting is dat deze oplossing eind 2019 in het datacentrum van de organisatie gereed is en klaar voor gebruik ten behoeve van dit programma.
 2. Verwerving en in gebruik name van een nieuw informatie/beheer systeem voor behoud en preservering van digitale collecties (objecten en metadata) conform het OAIS model. Een dergelijk systeem moet naadloos kunnen functioneren op/samen met het aan te schaffen opslagsysteem. Een belangrijke eis voor het te verwerven systeem is de mogelijkheid tot migratie naar een opvolger, waarbij de digitale duurzaamheid van de collecties behouden blijft. Dit systeem moet het op duurzaamheid gerichte beheer van de objecten en collecties faciliteren. In 2019 is met een Europese aanbesteding een systeem aangeschaft die nu aan de tand gevoeld wordt door een Proof of Concept (PoC). Bij succesvolle PoC zal deze oplossing vanaf Q2 2020 geïmplementeerd moeten worden in het datacentrum van de organisatie.
 3. Certificering als trusted archive van de organisatie als eigenaar en beheerder van de digitale collecties, met als eerste stap het verwerven van een CoreTrustSeal certificering in het eerste kwartaal van 2019. Belangrijke aandachtspunten voor de organisatie zijn de juiste borging van kennis en processen in de organisatie, bewaarstrategie, planning & kwaliteitscontrole en verbeterd opslagbeheer. In 2019 is veel voorbereidend werkgedaan voor een aanvraag van het CoreTrustSeal keurmerk. De verwachting is dat de aanvraag begin 2020 kan worden gedaan endat er daarna nog veel werk verzet zal moeten worden om de processen verder te verbeteren.
 4. Aansluiting van nieuwe contentstromen op en de opname van bestaande digitale objecten in het DM: o.a. gedigitaliseerde documenten, webarchieven, e-kranten. De ambitie is om in 2022 in het vernieuwde DM het beheer te voeren over de integrale digitale collecties van de KB. Dit onderdeel van het programma zal de komende jaren de meeste aandacht vragen. Naast migratie van de bestaande collecties zal de oplossing ook naadloos moeten passen in de infrastructuur van de organisatie. Dit betekent dat er koppelingen gerealiseerd zullen moeten worden met andere kernfuncties van de KB, zoals registratie van de collectie en het uitleveren van metadata en objecten aan klantdiensten van de KB. In 2019 is enig voorwerk verricht waarin enkele digitale collecties zijn geanalyseerd op omvang en diversiteit (vorm en afwijkingen in de collectie op het gebied van metadata, structuur en objecten).
 5. Migratie van content uit DM1.5 en het buiten gebruik kunnen stellen van DM 1.5.


We hanteren voor de realisatie van het programma de methode Managing Succesful Programmes (MSP).


Vereisten
Branche-ervaring:
Overheid en Publieke sector
Functiegebied:
Management / Directie
Expertise:
Programma management
Werkervaring:
3-5 jaar
Opleiding:
HBO

Selectiecriteria
Uiteraard vragen wij u zo scherp mogelijk, marktconform, aan te bieden incl. reiskosten en excl.BTW. Leden van IPMarktplaats (premium/professional) betalen geen bemiddelingsfee/bureau marge bij uitvoering van deze opdracht.
100 punten
Track record voor het ontwerpen en leiden van meerdere omvangrijke en complexe ICT-programma%u2019s; Meerjarige ervaring met stakeholder management in bestuurlijk complexe omgevingen;
knock out
Ervaring in met de KB vergelijkbare organisaties, d.w.z. overheden en ZBO%u2019s met complexe ICT en content vraagstukken;
knock out
Ervaring met methode(n) voor Programma Management, bij voorkeur met MSP;
knock out
Ervaring met document, content e/o digital asset managementsystemen en processen en %u2018digital preservation%u2019 vraagstukken strekt tot aanbeveling;
knock out
U heeft 2 referenten voor bovenstaande en u heeft deze toegevoegd aan uw cv
knock out
Persoonskenmerken: Communicatiestijl: Open, toegankelijk en enthousiasmerend Werkstijl: Resultaatgericht, constructief, praktisch en met durf Leidinggeven: Coachend, situationeel, omgevingsbewust en duidelijk Rapportage: Realistisch, helder, proactief in het agenderen van issues en faciliterend bij de besluitvorming
knock out

Uurtarief
Uurtarief:
niet bekend

Overige informatie
Startdatum:
01/11/2019
Duur:
1 jaar
Uren per week:
24 - 32 uur
Reageren voor:
09/10/2019